เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะ

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

วิชาคณิตศาสตร์ ค 33101 ม.6


เนื้อหาเทอม 1

บทที่ 1 สถิติและข้อมูล
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น